1 bit= a 0 or 1
byte=8 bits
kilobyte=1024 bytes
megabyte=1024 kilobytes
gigabyte=1024 megabytes
terabyte=1024 gigabytes
petabyte=1024 terabytes
exabyte=1024 petabytes
zettabyte=1024 exabytes
yottabyte=1024 zettabytes

These are suspect according to wikipedia:

brontobyte=1024 yottabytes
Geopbyte=1024 brontobytes

nisabyte=1024 brontobytes
zotzabyte=1024 nisabytes